ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VENKOVNÍ ONLINE HRY

(dále také jen Zásady ochrany OU nebo jen Zásady)

 1. Kdo jsme?
  1. Předmětem podnikání společnosti Jakub Omrt, IČO: 72950692, se sídlem Lesní 542, Vrchlabí 3, 54303, živnostenský list pod evidenčním číslem: 361007-6693 vydal Městský úřad ve Vrchlabí - obecní živnostenský úřad, e-mail: info@venkovni-online-hry.cz (dále jen Poskytovatel) je především provozování vzdělávacích venkovních online her zábavnou formou a dále poskytování těchto her na základě licenční smlouvy dalším subjektům.
  2. V případě venkovní online hry Dolnodvorské vyhlídky - Venkovní online hry.cz (dále jen Venkovní online hra nebo také jen Hra) je tímto partnerem Dolní Dvůr, IČ: 00277754, se sídlem Obecní úřad, Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr, , e-mail: obec@dolnidvur.cz (dále jen Partner).
  3. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti Poskytovatele je i marketingová činnost na propagaci venkovních her online jako svého produktu. Nedílnou součástí činnosti Partnera je i marketingová činnost na propagaci Venkovní online hry, lokality, v níž se tato Hra nachází, případně také služeb a aktivit Partnera souvisejících s Hrou uživatelům Hry.
  4. Pravidla konkrétní Venkovní online hry naleznete na webové stránce https://www.venkovni-online-hry.cz/dolni-dvur/ a v rámci aplikace (dále jen Pravidla).
 2. Aplikace Venkovní online hry
  1. Osoba se stane účastníkem Hry (dále jen Hráč nebo také jen Uživatel) tak, že se zaregistruje příslušné webové stránce vyplněním svého uživatelského jména, nastavením obtížnosti Hry a vyplněním své emailové adresy. Před dokončením registrace je Hráč povinen prohlásit, že se jedná o osobu starší 15ti let, že se seznámit se s Pravidly Hry a těmito Zásadami.
  2. Poskytovatel Hráčům umožňuje hrát Hru, která je zasazená do reálného prostředí a to dle pravidel Venkovní online hry, vzdělávat se, získávat odznaky a diplom, bavit se s týmem či rodinnou a čerpat vědomosti z konkrétního místa. V průběhu Hry jsou na emailovou adresu Hráče případně také v rámci pop up oken v rámci aplikace Hry průběžně zasílány / zobrazovány informace o průběhu Hry, dosažených výsledcích, o konkrétním počtu zbývajících úkolů v rámci Hry, aktuality z Hry, upozornění při delším přerušením Hry a podobné informace nedílně související s Hrou. Dále mohou být v souvislosti s konkrétní lokalitou, ve které se Hra nachází a souvislosti s činností Partnera zobrazovány / zasílány průběžně informace o aktivitách / službách Partnera případně obchodních sdělení v souvislosti s výslovně poskytnutým souhlasem Hráče.
 3. Správce nebo zpracovatel?
  1. Poskytovatel a Partner jsou společní správci osobních údajů Uživatelů, a to v souvislosti s existencí vzájemného smluvního vztahu Hráče a Partnera založeného registrací Uživatele do Hry a to buď prostřednictvím webové stránky či prostřednictvím aplikace Hry a Poskytovatele a Partnera založeného na základě licenční smlouvy.
  2. Poskytovatel, který má přístup k veškerým osobním údajům Hráčů je níže označován také jako Správce 1. Partner, který určuje primárně účel a způsob zpracování osobních údajů Hráčů, je dále označován jako Správce 2, Poskytovatel a Partner jsou společně označováni jako Správci nebo také Společní správci.
  3. Dotazy ke zpracování osobních údajů budou zodpovězeny Poskytovatelem po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu info@venkovni-online-hry.cz.
 4. Název, sídlo, telefonní číslo, webové stránky a e-mailové adresy správců údajů:
  1. Jakub Omrt, IČ: 72950692, se sídlem Lesní 542, Vrchlabí 3, 54303, e-mail: info@venkovni-online-hry.cz, telefon: +420604110334, web: www.venkovni-online-hry.cz (Poskytovatel)
  2. Dolní Dvůr, IČ: 00277754, se sídlem Obecní úřad, Dolní Dvůr 78, 543 42 Dolní Dvůr, e-mail: obec@dolnidvur.cz, telefon: +420 499 522 376, web: www.dolnidvur.cz (Partner)
 5. Proč Správce zpracovává vaše údaje a jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?
  1. Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci Hry je nezbytné pro realizaci Hry.
  2. Správci osobní údaje zpracovávají na základě existence smluvního vztahu mezi Partnerem a Hráčem a smlouvou mezi Poskytovatelem a Partnerem či na základě poskytnutého dobrovolného souhlasu Hráče nebo na základě oprávněného zájmu Správců, jak je uvedeno u jednotlivých zpracovatelských operacích níže. Smluvní vztah mezi Správci a Hráčem je založen účastí Hráče ve Hře. Tento vztah v souvislosti se zpracováním osobních údajů Hráče vzniká registrací do Hry vyjádřením vůle k účasti kliknutím na políčko s registrací do Hry prostřednictvím aplikace Hry nebo na webové stránce Hry a potvrzením, že je hráč starší 15ti let. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel Hry. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, osoba se nestane Hráčem a nebude se moci účastnit Hry a tedy získat odznak, diplom nebo jakoukoli z dalších forem odměn v rámci Hry. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel Hry.
  3. Správci nezpracovávají osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.
 6. Od koho dostáváme osobní údaje?
  1. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Hráčů.
 7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
  1. Omezeně mohou Správci sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří zajišťují některé dílčí činnosti jako například web design, IT správa, správa databáze, speciální grafické služby, kontaktování Hráčů v případě speciálních výher, které by vyžadovali jinou formu doručení než elektronickou, správy webu a jiné činnosti přímo související s Hrou. Zpracování těchto osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 8. Zásady ochrany osobních údajů
  1. Správci osobních údajů jsou povinni při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Správci pravidelně kontrolují soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.
 9. Prohlášení Správců o zpracování osobních údajů
  1. Při zpracování osobních údajů nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Hráč při registraci do Hry prohlašuje, že je starší 15ti let.
  2. Žádné osobní údaje uživatelů získané při nebo v souvislosti s pořádáním Soutěže nejsou předávány do třetích zemí.
  3. V rámci zpracování osobních údajů Soutěžícího bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro zasílání personalizovaných nabídek a individualizaci obchodních sdělení.
 10. Opatření k zabezpečení údajů
  1. Aby byla zaručena důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů, Správci osobních údajů uchovávají osobní údaje Hráčů v šifrované databázi/databázi chráněné heslem dle standardů a norem IT bezpečnosti. Správci osobních údajů zajišťují záznamy o údajích v souladu s ochranou úměrnou riziku a ochranu na úrovní sítě, infrastruktury a aplikací a neustálé sledování a zpracování incidentů narušujících soukromí.
  2. Správci osobních údajů plánují a realizují úkony zpracování údajů, aby zajistili ochranu soukromí subjektů údajů uplatněním nařízení GDPR a další legislativy o zpracování osobních údajů. Správci zajišťují bezpečnost údajů a provádí technická a organizační opatření a zavádí procesní pravidla, která jsou nezbytná k prosazování nařízení GDPR a dalších pravidel ochrany osobních údajů a zachování důvěrnosti. Správce osobních údajů chrání osobní údaje pomocí kroků úměrných riziku, zvláště je pak chrání před neoprávněným přístupem, změnou, přeposíláním, zveřejněním, výmazem nebo zničením a rovněž před tím, aby se kvůli změnám použité technologie staly nedostupnými.
 11. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Podrobnosti o právech a nápravných prostředcích jsou uvedeny v příslušných ustanoveních nařízení GDPR (zejména v čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80, a 82 nařízení GDPR). Kdykoliv můžete požádat o informace o svých údajích, kdykoliv požadovat jakoukoliv opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů a rovněž vznést námitku vůči zpracovávání údajů na základě oprávněného zájmu a přímým marketingovým sdělením a máte právo na přenositelnost údajů. Níže shrnujeme nejdůležitější ustanovení.

Právo na informace

Pokud Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje, musí vám poskytnout, aniž byste o to žádali, informace o nejdůležitějších charakteristikách zpracování údajů, jako je účel, právní základ, trvání zpracování údajů, totožnost a kontaktní údaje Správce osobních údajů a jeho zástupce (včetně vhodných a přiměřených záruk v případě předávání údajů do třetí země); v případě, že na zpracování osobních údajů existuje oprávněný zájem, pak o oprávněném zájmu Správce osobních údajů nebo třetí strany a o vašich právech a nápravných prostředcích ohledně zpracování vašich údajů (včetně práva na podání stížnosti dozorovému úřadů), pokud tyto informace nemáte. V případě automatizovaného zpracovávání a profilování, musí být subjekt údajů informován o použité logice a musí mu být poskytnuty srozumitelné informace o významu tohoto zpracování údajů a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů. Správce osobních údajů tyto informace poskytuje tím, že vám poskytne aktuální oznámení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup

Máte právo od Správce osobních údajů získat potvrzení, že jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k předmětným osobním údajům a určitým informacím, včetně informací o účelu zpracování, kategoriím předmětných osobních údajů, příjemců, trvání zpracování údajů (plánovaného), práv a nápravných předmětů subjektu údajů (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu) a informací o zdroji osobních údajů získávaných od subjektu údajů. Na vaši žádost vám Správce osobních údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Správce osobních údajů může za další vyžádané kopie účtovat přiměřený správní poplatek. Právo požadovat kopie nemá nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních osob. O možnosti zveřejnění kopie, způsobu zveřejnění, případných nákladech a dalších podrobnostech vám Správce osobních údajů poskytne informace na vyžádání.

V případě automatizovaného rozhodování a profilování má subjekt údajů právo na přístup k informacím o použité logice a významu zpracování a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů.

Právo na opravu

Máte právo od Správce osobních údajů požadovat, aby neprodleně opravil nepřesné osobní údaje o vaší osobě. S ohledem na účel zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, např. doplňujícím prohlášením nebo jiným způsobem.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat, aby Správce osobních údajů neprodleně provedl výmaz osobních údajů o vaší osobě, a pokud jsou splněny určité podmínky, musí Správce osobních údajů neprodleně tento výmaz osobních údajů o vaší osobě provést. Mimo jiné musí Správce osobních údajů provést výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro účely, za kterými byly shromážděny, pokud odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, pokud již neexistuje právní důvod zpracovávání, pokud byly osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo pokud vůči zpracování vznesete námitku a neexistují žádné silnější oprávněné důvody pro další zpracovávání; osobní údaje musí být rovněž vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti dle práva EU nebo členského státu, jemuž Správce osobních údajů podléhá, pokud a ke shromažďování osobních údajů došlo v souvislosti s nabídkou služeb týkajících se informační společnosti.

Pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu, důsledek odvolání souhlasu:

Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

Právo na omezení zpracování

V níže uvedených případech máte právo na omezení zpracovávání údajů ze strany Správce osobních údajů:

 1. pokud zpochybníte správnost osobních údajů, přičemž omezení trvá po dobu, která Správci osobních údajů umožní pravdivost údajů zkontrolovat;
 2. zpracovávání je nezákonné a osobní údaje nechcete nechat vymazat a žádáte omezení jejich zpracovávání;
 3. pro účely zpracovávání již Správce osobních údajů osobní údaje nepotřebuje, ale žádáte o ně vy kvůli určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; nebo
 4. vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů, dokud se neověří, zda oprávněné důvody Správce osobních údajů převáží nad vašimi oprávněnými zájmy.

Dojde-li k omezení zpracování dle výše uvedeného, lze tyto osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávat pouze s vaším souhlasem, za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo za účelem hájení důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Správce osobních údajů vás informuje před zrušením omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli Správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vám Správce osobních údajů kladl překážky:

 1. pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě (kde jste jednou smluvní stranou); a
 2. zpracován probíhá automaticky.

Při uplatnění práva na přenositelnost údajů máte právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem druhému, pokud je to technicky proveditelné.

Uplatnění práva na přenositelnost údajů by nemělo být v rozporu s ustanoveními týkajícími se práva na výmaz a dále by toto právo nemělo poškozovat práva a svobody ostatních osob.

Právo vznést námitku

Máte právo s odkazem na osobní situaci kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů. V tomto případě již Správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat nebude, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody k určení, výkonu a obhajobě právních nároků.

Pokud zpracování osobních údajů slouží účelům přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, včetně profilování, nakolik se toto týká přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebude možné osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávat.

Rámec uplatnění práv

Správce osobních údajů bude reagovat bez zbytečného odkladu a nikdy později než jeden měsíc od obdržení vaší žádosti, jíž uplatňujete svá práva ohledně opatření provedených na základě této žádosti. Toto období může být v případě potřeby prodlouženo o dva měsíce z důvodu složitosti žádosti a počtu žádostí, které mají být zpracovány. Správce osobních údajů je povinen vás o prodloužení informovat a uvést své důvody do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že Správce osobních údajů neprovede na základě žádosti žádná opatření, je povinen vás o této skutečnosti nejpozději do jednoho měsíce informovat s uvedením, proč nebyla provedena žádná opatření, a informovat vás o možnosti podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů (v ČR je příslušným dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, tel: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz.) a podat u soudu návrh na opravný prostředek.

V případě porušení vašich práv můžete být předvolání k soudu. Výše uvedené patří do pravomoci obecného soudu. Řízení může být zahájeno před soudem místně příslušným podle bydliště dotyčné osoby dle výběru této osoby. Soud může uložit Správci osobních údajů, aby poskytl informace, opravil, omezil nebo vymazal údaje nebo zrušil zpracování na základě automatizovaného rozhodování a aby zohlednil vaše právo vznést námitku. Soud může nařídit zveřejnění svého rozsudku, aby bylo možné identifikovat Správce osobních údajů nebo jiného správce osobních údajů a porušení, jehož se dopustil či dopustili.

Můžete požadovat náhradu škod, které vám vznikly v souvislosti s neoprávněným zpracováváním údajů (včetně opomenutí provést bezpečnostní opatření), od Správce osobních údajů odpovědného za škodu. Pokud Správce osobních údajů poruší vaše právo na ochranu osobnosti v důsledku neoprávněného zpracování údajů nebo porušením požadavků na zabezpečení údajů, můžete od Správce osobních údajů požadovat náhradu újmy. Správce údajů je zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že škoda nebo újma na právech na ochranu osobnosti byla způsobena nevyhnutelnou příčinou mimo rozsah zpracování osobních údajů.

Náhrada škody není požadována a nelze se jí domáhat, pokud tato škoda vznikla záměrnou nebo hrubou nedbalostí poškozené strany.

I.
Popis a účel zpracování údajů
Zajištění registrace a uzavření smlouvy o účasti ve Hře, provozování Hry včetně udržování kontaktu s Hráčem a rovněž poskytování služeb dle Pravidel Hry
Osoba mladší 15 let se nemůže sama registrovat do Hry.
Právní základ zpracování údajů
Článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy v rámci Hry).
Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroj
Osobní údaje při registraci:
 1. Křestní jméno / přezdívka,
 2. emailová adresa
 3. heslo
Křestní jméno / přezdívka, dalších Hráčů v týmu, registruje-li Hráč i další hráče. O dalších hráčích nejsou získávána další osobní údaje, emailová adresa je vyžadována pouze po registrujícím Hráči.
Zdroj údajů: převzato od subjektu údajů.
Doba zpracování údajů
Osobní údaje Hráče jsou uchovávány po dobu jeho účasti ve Hře a po dobu, kdy má staženou aplikaci Hry, a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu 4 let (dle § 629 občanského zákoníku), kdy lze uplatnit veškeré občanskoprávní nároky k uplatnění práv vyplývajících z účasti ve Hře.
II.
Popis a účel zpracování údajů
Zasílání obecných obchodních sdělení Poskytovatele (např. ohledně dalších vznikajících Her) a Partnera (ohledně aktivit Partnera a služeb v souvislosti s Hrou apod.), zasílání průzkum spokojenosti členů ohledně fungování Hry za účelem dalšího rozvoje a zlepšení Hry a s tím souvisejících služeb.
Právní základ zpracování údajů
Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů je nezbytné k dosažení oprávněných zájmů správců osobních údajů).
Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Poskytovatel a Partner zasílá všem Hráčům, od kterých získal e-mailovou adresu v souvislosti s uzavřenou smlouvou o Hře, tedy v souvislosti se svou obchodní činností, hromadné obchodní sdělení ohledně svých služeb (např. otevření další Venkovní online hry v rámci jiné lokality než je Hra, alternativní či nadstavbové moduly ke stávající Hře, služby Partnera související s lokalitou, do které je Hra zasazena a s činností Partnera jako takového apod.) a případně dotazníky ohledně fungování Hry.
Tato výše popsaná sdělení jsou Správci oprávněni adresovat Hráči taktéž v rámci pop up oken či jiných nástrojů v rámci aplikace Hry.
Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroj
Jméno, e-mailová adresa Hráče.
Zdroj údajů:
subjekt údajů, kontaktní údaje získané v souvislosti s plněním smlouvy.
Doba zpracování údajů
Dokud subjekt údajů neprojeví svůj nesouhlas. Projev nesouhlasu je možný pomocí odkazu uvedeném v e-mailu, kterým je takovéto obchodní sdělení doručeno nebo pomocí dalších kanálů vyjmenovaných přímo v obchodním sdělení.
Tento projev nesouhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného na základě souhlasu uděleného před odvoláním.
III.
Popis a účel zpracování údajů
Zasílání obchodních sdělení na míru případně obchodních sdělení třetích stran
Právní základ zpracování údajů
Článek 6. odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (dobrovolný souhlas subjektu údajů).
Profilování: Článek 22 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR – výslovný souhlas subjektu údajů.
Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroj
Jméno, e-mailová adresa, zvolená úroveň Hry, údaje o odpovědích na otázky v rámci Hry, o rychlosti zvolených odpovědí, volbě jejich pořadí, zájmu ohledně nabízených doplňkových služeb/produktů.
Zasílání obchodních sdělení třetích stran, které nabízejí svoje služby v lokalitě a nejbližším okolí Hry. Těmto třetím stranám nejsou předávány osobní údaje Hráčů. Správci pouze přebírají od třetích stran obsah konkrétního obchodního sdělení.
Zasílání těchto obchodních sdělení může docházet e-mailem, prostřednictvím pop up oken v rámci aplikace Hry.
Doba zpracování údajů
Dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas.
Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas. Toto odvolání souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného na základě souhlasu uděleného před odvoláním.
IV.
Popis a účel zpracování údajů
Komunikace s Hráči prostřednictvím písemné nebo elektronické korespondence (e-mailů), odpovídání na otázky, stížnosti, odesílání zpětné vazby
Právní základ zpracování údajů
Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR – dobrovolně udělený souhlas subjektu údajů, který subjekt údajů poskytuje Správcům, že zašle dotaz a v něm obsažené údaje; toto pokrývá rozsah údajů vyžadovaných pro reakci na dotaz a k vyřízení veškerých požadavků uvedených v dotaze (např. požadavek na poskytnutí informací).
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracovávání na základě souhlasu daného před odvoláním.
Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroj
Osobní údaje obsažené v dotazu / emailu / podání / stížnosti / reklamaci Hráče / - subjektu údajů nebo v písemné nebo elektronické korespondenci (e-mailu).
Osobní údaje v rozsahu poskytnutém subjektem údajů ve výše popsaném podání (např.): jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popis průběhu Hry, souvisejících skutečností a další údaje obsažené v dotazu subjektu údajů.
Doba zpracování údajů
Dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas, jinak po dobu 4 let (dle § 629 občanského zákoníku), kdy lze uplatnit veškeré občanskoprávní nároky Správců.

Error.

OK